सेवा शुल्क रूवलमा समेत भुक्तानी गर्न सकिने सूचना !