विद्युतीय राहदानी (e-Passport) का लागि प्रि इनरोलमेन्ट शुरु भएको सम्बन्धी सूचना !