कन्सुलर सेवा शुल्क (Consular Fees)

 

कन्सुलर सेवा शुल्क (Consular Fees)

क्र.सं. कन्सुलर सेवाहरू सेवा शुल्क

(अमेरिकी डलरमा)

सेवा शुल्क

(रूवल मुद्रामा)

1. १५ दिने भिसा 30/- 2250/-
2. ३० दिने भिसा 50/- 3750/-
3. ९० दिने भिसा 125/- 9375/-
4. ३२ पृष्ठको MRP वा ३४ पृष्ठको विद्युतीय राहदानी (नयाँ/नवीकरण) 90/- 6750/-
5. ६६ पृष्ठको विद्युतीय राहदानी (नयाँ/नवीकरण) 145/- 10875/-
6. १० वर्ष मुनिका नाबालकका लागि राहदानी शुल्क (नयाँ/नवीकरण) 45/- 3375/-
7. राहदानी हराएर, बिग्रिएर वा चोरी भएर नयाँ बनाउनु परेमा 180/- 13500/-
8. एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र 50/- 3750/-
9. गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र (नेपाली मूलका विदेशी नागरिक) 520/- 39000/-
10. गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र (विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक) 70/- 5250/-
11. अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण 200/- 15000/-
12. शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण एवं अध्ययन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात 15/- 1125/-
13. मञ्जुरीनामा, रोजगार सम्झौता, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, नागरिकता र लाईसेन्स, वैवाहिक अवस्थाको प्रमाणपत्र, जन्म/मृत्यु/सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र, TWIMC लगायत अन्य यस्तै कागजात प्रमाणीकरण 50/- 3750/-
14. प्रहरी प्रतिवेदन वा चिकित्सकको प्रमाणपत्र, एफिडेभिट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका कागजात प्रतिलिपि प्रमाणीकरण, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, बसाई/सराई वा यस्तै प्रकृतिका कागजात प्रमाणीकरण 100/- 7500/-
15. १-२५ जनासम्मको मागपत्र प्रमाणीकरण (प्रति सेट) 300/- 22500/-
16. २६-१०० जनासम्मको मागपत्र प्रमाणीकरण (प्रति सेट) 350/- 26250/-
17. १०१ जना वा सो भन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण (प्रति सेट) 400/- 30000/-
18. मागपत्रसँग सम्बन्धित कागजात सच्याउन परेमा (प्रति कागजात) 100/- 7500/-
Consular Fees –
S.N. Consular Services Service Charge

(in USD)

Service Charge

(in Ruble)

1. 15-Days Tourist Visa 30/- 2250/-
2. 15-Days Tourist Visa 50/- 3750/-
3. 15-Days Tourist Visa 125/- 9375/-
4. MRP or 34 pages e-Passport (New/Renew) 90/- 6750/-
5. 66 Pages e-Passport (New/Renew) 145/- 10875/-
6. Minor’s Passport – below 10 Years (New/Renew) 45/- 3375/-
7. Passport fee for Lost/Stolen/Damaged cases 180/- 13500/-
8. One Way Travel Document 50/- 3750/-
9. NRN Identity Card (Foreigners) 520/- 39000/-
10. NRN Identity Card (Nepali) 70/- 5250/-
11. Power of Attorney Attestation 200/- 15000/-
12. Academic Certificate Attestation 15/- 1125/-
13. Attestation of documents like Letter of Consent, Employment Contract, Marriage Certificate, Relationship Certificate, Citizenship, License, Marital Status, Birth/Death/Divorce Certificate, TWIMC and related documents. 50/- 3750/-
14. Attestation of Police Clearance Certificate, Affidavit, Migration Certificate, Medical Certificate, Letter of Origin, documents issued by Banks & Financial Institutions, or related documents 100/- 7500/-
15. Demand Letter Attestation (1-25 Workers) 300/- 22500/-
16. Demand Letter Attestation (26-100 Workers) 350/- 26250/-
17. Demand Letter Attestation (101 & Above Workers) 400/- 30000/-
18. Demand Letter Correction (per document) 100/- 7500/-