कन्सुलर सेवा शुल्क (Consular Fees)

क्र.सं. कन्सुलर सेवाहरू सेवा शुल्क

(अमेरिकी डलरमा)

1. १५ दिने भिसा 30
2. ३० दिने भिसा 50
3. ९० दिने भिसा 125
4. मेशिन रिडेवल राहदानी (एमआरपी) 90
5. हराएको, चोरी भएको वा बिग्रिएको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी 180
6. दश वर्ष मुनिका नाबालकको लागि राहदानी 45
7. एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र 50
8. एनआरएन परिचय पत्र (नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको लागि) 520
9. एनआरएन परिचय पत्र (विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि) 70
10. अधिकृत वारेशनामा प्रमाणीकरण 200
11. शैक्षिक प्रमाणपत्र 15
12. मञ्जुरीनामा, रोजगार सम्झौता, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, नागरिकता र लाइसेन्स, वैवाहिक अवस्थाको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता/मृत्यू दर्ता/सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र लगायत अन्य यस्तै कागजात प्रमाणीकरण 50
13. प्रहरी प्रतिवेदन वा चिकित्सकको प्रमाणपत्र, एफिडेभिट र अन्य यस्तै प्रकृतिका कागजात 100
14. 1-25 जनासम्मको मागपत्र प्रमाणीकरण 300
15. 26-100 जनासम्मको मागपत्र प्रमाणीकरण 350
16. 101 जनासम्मको मागपत्र प्रमाणीकरण 400
17. मागपत्रसँग सम्बन्धित कागजात सच्याउन परेमा (प्रति कागजात) 100

Consular Fees-

S.N. Consular Services Service Charge (In US Dollar)
1. 15 days Multiple Entry Tourist Visa 30
2. 30 days Multiple Entry Tourist Visa 50
3. 90 days Multiple Entry Tourist Visa 125
4. Machine Readable Passport (MRP) 90
5. MRP for Lost, Stolen or Damaged Cases 180
6. MRP for Children below 10 Years (with the validity of 5 years) 45
7. One Way Travel Document 50
8. NRN Identity Card for People of Nepalese Origin 520
9. NRN Identity Card for Nepalese Living Abroad 70
10. Power of Attorney Attestation 200
11. Academic Certificate 15
12. Attestation of documents like Letter Consent, Employment Contract, Marriage Certificate, Relationship Certificate, Citizenship, License, Marital Status, Birth/Death/Divorce Certificate, To whom it may concern, etc. 50
13. Attestation of the documents issued by Banks and Financial institutions, Migration Certificate, Police Report, Medical Certificate, Affidavit, Letter of Origin, or related documents 100
14. Attestation of Workers Demand Documents (1-25 No. of workers) 300
15. Attestation of Workers Demand Documents (26-100 No. of workers) 350
16. Attestation of Workers Demand Documents (101 and above no. of workers) 400
17. Correction of Demand letter related documents (per document) 100